Loading...

18 Ocak 2013 Cuma

Site yönetmeliği kanunda bazı bilmemiz gereken maddeler


                                        ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 17. 
Kat malikleri, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı’ndaki hükümler saklı kalmak şartıyla, kendilerine ait bağımsız bölümler üzerinde Medeni Kanun’un maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Ancak kendi bağımsız bölümlerinde ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım ve tesis yapamazlar.

Madde 18.  Bağımsız bölümleri, ortak yerleri ve alanları kullanma veya faydalanmaya ilişkin hususlarda, Yönetim Planı, Kat Mülkiyeti Kanunu ve Çevre Kanunu gibi diğer ilgili kanunlarda öngörülen yasak ve mükellefiyetlerin bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi bir sıfatla oturanlar veya faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmesi mecburidir.

                  a)   Kat Malikleri ana taşınmazın, bütün ortak yerlerine, ilgili kanunların müşterek mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar ve bu yerlerden Kanun ve Yönetim Planı hükümlerine göre faydalanma hakkına sahiptirler. Lokal biçiminde kullanılan Sosyal Tesis’te, Genel Kurul, Eğitim ve Sosyal Amaçlı her türlü toplantı, Panel, Konferans düzenlenebilir, film gösterilebilir.
                 
b)   Kat malikleri, ortak yerlerin bakım ve temizliğini, güzelliğini ve sağlamlığını korumaya mecburdurlar.
                 
c)   Otopark yeri kat maliklerinin faydalanmasına zarar verecek şekilde kullanılamaz. Araçlar otopark dışında, site içi yollara ve aralara park edilmez. Otoparklar dolu olduğunda araçlar site dışına uygun yerlere bırakılır.
                 
d)   Kat malikleri kendi bağımsız bölümlerini ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanamaz ve kullandırtamazlar.
                 
e)   Radyo, müzik aleti vb. şeyleri diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde sesini yükselterek kullanamazlar.
                 
f)   Bağımsız bölümler, eklentileri ve ortak yerlerde, patlayıcı ve pis kokulu maddeler bulunduramazlar. Site maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı, gürültü yapmak, koku, duman, toz çıkarmak gibi hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.
                  g)   Ortak alanlarda sandık, kutu vb. her türlü mal ve eşya bırakılamaz.
                  h)   Kat maliklerine ait bisiklet, motor vb. araçlar rastgele her yere bırakılamaz. Bisiklet, motor vb. araçlar, Yönetim Kurulu’nun uygun bulup, göstereceği alanlara bırakılır.
                  ı)    Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde, ana yapıya zarar verecek nitelikte değişiklik yapamazlar.
                  j)    Kat malikleri, bağımsız bölümleri ve ortak yerleri kullanırken, iyi niyet kurallarına uymak, yasaya ve Yönetim Planı’na aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.
                  k)   Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı silkeleyemez, su dökemez, çöp atamazlar.
                  l)    Kat malikleri, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine halı, paspas, çamaşır vb. malzeme asamazlar. Blokların balkon ve teraslarından halı, kilim, çamaşır vb. sarkıtamazlar.
                  m)  Bağımsız bölümleri, kumarhane, randevuevi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak şekilde kullanamazlar.
                  n)   Kat malikleri, bağımsız bölümlerine, bakım, onarım ve kontrol nedeniyle girme zorunluluğunun bulunduğu hallerde gerekli izni vermekten kaçınamazlar.
                  o)   Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini derhal (en geç 15 gün içinde) Yönetim Kurulu’na bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.  Kiracılar kiraladıkları eve taşındıklarında, kira sözleşmesinin bir suretini, evde kalacakların kimlik bilgilerini ve yönetimden alacakları bilgi formunu doldurarak görevliye ya da yöneticiye vermek zorundadırlar.

            ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER


Madde 19.       
Kat malikleri, kendilerine ait bağımsız bölümler dışında, ortak yerlerden ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler.        Kat Malikleri, blok yapıda veya toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken, tesislere zarar verecek            veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar. Bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili   kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar.BAĞIMSIZ BÖLÜMLER, ORTAK ALANLAR VE EKLENTİLERİN KULLANIMI

Madde 20. Kat maliklerinin ve kiracıların uymakla yükümlü olduğu diğer konular:

                  a)  
Bağımsız bölümleri sadece bağımsız bölüm sahipleri ve kiracıları kullanabilir.
                  b)  
Bağımsız bölümde kalanlar, kimlik, adres, telefon vb. bilgileri ile yokluklarında ulaşılacak bir yakınlarının telefon ve ismini, yönetime ve yönetimin görevlendireceği kişilere bildirmek, bu amaçla bilgi formunu doldurup yönetime vermek zorundadırlar.
                  c)  
Evlerini kiraya verenler, kira sözleşmesinin bir örneği ile birlikte, kiraya verdikleri kişinin kimlik bilgilerini yönetime teslim edeceklerdir.
                  ç)  
Siteden uzun süreli ayrılışlarda, yönetime bilgi verilecektir.
                  d)   Kapı girişinde, mal ve can güvenliğinin sağlanması için, kimlik kontrolü yapılacak, ziyaret için gelenler mutlaka konut sahibi ya da kiracı refakatinde içeri alınacak ve ziyaretçiler güvenlikte bu amaçla konulan deftere kaydedileceklerdir.
                  e)   Konutların balkonlarına ya da binanın dış cephesine satılık ve kiralık ilanları asmak yasaktır. Satış ve kiralama duyuruları bağımsız bölümlerin camlarına değil, bu amaçla konulmuş panoya asılacaktır.
                  f)  
Site içinde araç yıkanmayacaktır.
                  g)  
Çöpler, kapıların önüne ağzı kapanmış torbalarla konulacak ve içlerinden su akması engellenecektir. Çöpler günde iki kez görevli elaman tarafından toplanacaktır.
                  h)  
Konutların pencerelerinden bahçeye sigara izmariti, kâğıt, çöp vb. atılmayacak, konut dışı alanlarda çöp bulundurulmayacaktır.
                  ı)   
Siteye ait ortak anten bulunduğundan çatıya ve balkonlara özel, müstakil anten konulmayacaktır.
                  i)   
Site dahilinde yönetim tarafından ortaklaşa organize edilen toplantılar dışında, münferit toplantı yapılması için Yönetim kurulundan izin alınır. 
                  j)   
Komşuları rahatsız edecek şekilde radyo, TV ve diğer müzik gereçleri kullanılamaz, site ortak alanlarında gürültü yapılamaz.
                  k)  
Kurutma ve havalandırma amacıyla, dış görünümü bozacak tarzda çamaşır ve benzerleri balkonlara asılamaz, camdan sarkıtılamaz. Balkonların dip taraflarında, dışarıdan görülmeyecek şekilde, portatif çamaşır kurutma askıları kullanılabilir.
                  l)   
Site içindeki ortak kullanıma açık alanların (yeşil alanlar, sosyal tesisler, spor tesisleri, çatı ve yollar) temiz tutulması hepimizin ortak görevidir.
                  m) 
Site içine satıcılar giremez.
                  n)  
Sitede oturanlara, kapıdan kolay girişleri için tanıtma kartı verilebilir.
                  o)  
Bina içinde, koridorlarda ve Asansörlerde sigara içilmesi yasaktır.
                  ö)  
Daire satın alan ve kiralayan kişilerin, siteye girişlerinde sorun yaşamamaları için satış ve kiralama işlemi ile ilgili olarak önceden yönetime bilgi verilmelidir.
                  p)  
Site sakinleri, sitede görevli personeli, görevleri başında iken özel amaçlar için kullanamazlar, talimat veremezler. İstek, öneri ve şikayetlerin doğrudan yönetime yapılması esastır.
                  r)  
Normal ziyaretçiler ve misafirler, bağımsız bölüm sakini tarafından önceden bildirim yapılmadığı takdirde durdurulacak, kime geldiği sorulacak, teyit alınacak, kimlik kontrolü yapılacak ve kimlik, ruhsat, ehliyet gibi bir belge bırakması istenecek ve öyle siteye alınacaktır. Kiralanan bağımsız bölümlerde, kira sözleşmesinde yazılı       kişinin dışında, başkalarının kalması yasaktır.
                  s)   Ziyaretçi araçları site dışında park ettirilecektir.
                  ş)   Tüm ziyaretçi ve diğer amaçlarla siteye gelen kişilerin davranış ve kurallara uymaları ile ilgili sorumluluk ilgili site sakinine aittir.
                  t)  
Bütün bağımsız bölüm sakinleri, evlerinde çalıştıracakları kişilerin isimlerini yönetime bildireceklerdir.
                  u)  
Ana girişte bulunan güvenlik personelinin, site sakinlerine gelen posta ve kurye benzeri evrakı teslim alma görevi yoktur. Bu konuda ısrarcı olunmaması gerekmektedir. Gelen posta ve kuryeden elden teslim edilmesi gerekenler, sakinden teyit alınarak bağımsız bölüme gönderilecektir.


Madde 21.  Bu Yönetim Planı’nda ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nda, kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler, bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır. Bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

Madde 22.  Ortak alanlarda, yol ve bahçelerde, doğalgaz, telefon, elektrik, temiz su ve kanalizasyon altyapıları bulunduğundan, parsel hudutları içinde her türlü kazı yapmak yasaktır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAK GİDERLERE KATILMA
Genel Olarak Ortak Gider


Madde 23.  Toplu Yapı alanı sınırları içindeki bağımsız bölüm sahipleri (kat malikleri) her ay düzenli olarak ortak giderlere katılım payı (aidat) (avans) ödemek zorundadırlar. Ödenecek miktar, Kat Malikleri Kurulu’nda saptanır.


Blok Ortak Giderlerine Katılma

Madde 24.  Kat Malikleri bulundukları blok yapıya ilişkin ortak yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum veya ihtiyacı olmadığını ileri sürmek suretiyle “ortak gideri” ve “avans payını” ödemekten kaçınamazlar. Ortak gider ve avans payının tamamını zamanında   ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Madde 25.  Ortak gider ve avans payını ödemede iki aydan (yıl içinde iki defa) fazla geciken kat maliki hakkında, Yönetici, bu Yönetim Planı’na, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve ilgili kanunlara göre dava açmak ve icra takibi yapmakla yükümlüdür.

Madde 26.  Kat maliklerinden veya ailesinden biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta, olan kişi   (kiracı vs.) kusurlu hareketi ile ortak alanlarda herhangi bir zarar ve gidere neden olmuşsa yapılan ödeme zarara sebep olandan veya kat malikinden alınır.

Madde 27.  Kat maliklerinden biri Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kendisine düşen borçları ve yükümlülükleri yerine getirmemek ve konulan kurallara uymamak suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. (KMK Madde:25)

Madde 28.        Yönetim Planı’na ve Kat Malikleri Kurulu’nun kararına göre belirlenmiş toplu yapı ortak tesis ve yerlerine ilişkin ortak    giderler (sulama, elektrik, temizlik, bakım, onarım, muhasebe, güvenlik, vb.) toplu yapıdaki bütün kat malikleri             tarafından karşılanır. Kat malikleri ortak giderlere ve ortak giderler için toplanacak avanslara eşit olarak katılırlar.

12 Ocak 2013 Cumartesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi Alındı


Kooperatifimizin değerli üyeleri İnşaatımızın resmen bittiğini gösteren, Bağlantısı bulunan Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında alınan izin ve harçların ödenmesi doğrultusunda Ceyhan Belediyesi İmar Müdürlüğünün Tanzim ederek onayladığı Yapı Kullanma Ruhsatımızı resmen almış durumdayız.
 Hafta içerisinde siz değerli üyelerimizi davet ederek sizlere Onaylı belgelerinizi imza karşılığı teslim edeceğiz.

Almış olduğunuz belgenizle birlikte Ceyhan Tapu müdürlüğüne giderek Mevcut Kat irtifa tapunuzu kat mülkiyetine dönüştüre bileceksiniz.
ihtiyaç duyduğunuz diğer işlemlerinizi yapabilirsiniz,(Şantiye tarifesindeki su Aboneniz)

12 Kasım 2012 Pazartesi

DOGAL GAZ ORTAK ALAN ABONMAN ÜCRETİ

ORTAK KULLANILAN KALORİFER KAZANININ AKTİF HALE GELMESİ İÇİN AKSA GAZ TARAFINDAN İSTENİLEN SİTE YÖNETİMİ ADINA CEYHAN DENİZBANK ŞUBESİNDE AÇILAN DOĞAL TEMİNAT BEDELİ YATIRMAK İÇİN 4420-6661328-352 NOLU HESABA 287 TL. ADINIZ SOY ADINIZI ve BLOK KAT DAİRE BELİRTEREK EN KISA SÜREDE YATIRMANIZ GEREK, AKSİ TAKDİRDE BLOKLARIN GAZI AÇILMAYACAK VE KALORİFER SİSTEMİNİZ ÇALIŞMAYACAKTIR. ORTAK KULLANIM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILMASI MECBURİ OLAN GÖREVLER KAPSAMINA GİRDİĞİ İÇİN YASAL YOLDAN AVUKAT VE İCRA MASRAFLARI İLE BİRLİKTE MUTLAKA ÖDEMENİZ GEREKEN BİR TUTAR OLUP KOMŞULARINIZI MAĞDUR ETMEDEN, KİMSE İLE KÜSKÜNLÜK DARĞINLIK YAŞAMADAN TALEP EDİLEN TUTARIN ÖDENMESİ HUSUNDA DUYARLI DAVRANMANIZI TALEP EDİYORUZ. 

12 Ekim 2012 Cuma

CEYHUNKENT SİTE YÖNETİMİ KURULDU ALINAN KARARLAR


D U Y U R U
2.CEYHUNKENT SİTE YÖNETİMİ, SİTEMİZDE HİZMETLERİN DAHA VERİMLİ VE SAĞLIKLI YÜRÜTÜLMESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞTIR.
1-) KAPI VE ÇEVRE TEMİZLİĞİ DÜZENİNİ SAĞLAMAK ÜZERE 4 PERSONEL ALINMIŞTIR
2-) DAİRE SAKİNLERİ SAAT 09.00 KADAR ÇÖPLERİNİ SAĞLAM POŞETLER İÇERİSİNDE KAPILARININ ÖNÜNE BIRAKACAKLAR.
3-) ÇÖPLER TAHSİS EDİLEN GÖREVLİLER TARAFINDAN TOPLANACAKTIR.
4-) SİTENİN ÇEVRE TEMİZLİĞİ TAHSİS EDİLEN GÖREVLİLERCE YAPILACAKTIR.
5-) SİTEMİZ 24 SAAT TÜM CEPHELERDEN 16 ADET GÜVENLİK KAMERALARI İLE SÜREKLİ İZLENMEKTEDİR
6-) AYLIK AİDAT ÖDEMESİ 35 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR.
7-) SİTEMİZ SAKİNLERİ BELİRLENEN AİDATLARI SİTE YÖNETİMİ ADINA CEYHAN DENİZBANK ŞUBESİNDE AÇILAN 4420-6661328-351 NOLU HESABA HER AY DÜZENLİ OLARAK EKİM 2012 İTİBARİ İLE BAŞLAYARAK YATIRMASI GEREKMEKTEDİR.
8-) 3 AY AİDATINI ÖDEMEYEN KİŞİLERDEN ORTAK KULLANIM YÖNETMELİĞİNDEN DOĞAN YASAL HAKLAR KULLANILARAK, AİDATLARIN HUKUKİ YOLDAN AVUKAT ARACILIĞI İLE TAHSİLİ YOLUNA GİDİLECEKTİR.

A P A R T M A N  K U R A L L A R I
1-    APARTMAN İÇERİSİNDE SABAH ERKEN VE GECE GEÇ SAATLERDE GÜRÜLTÜ YAPMAYALIM.
2-    KORİDORLARA ÇÖP, SİGARA İZMARİTİ ATMAYALIM.
3-    ASANSÖRLERİ KURALLARINA GÖRE VE İTİNA İLE KULLANALIM.
4-    BALKONLARDAN, PENCERELERDEN AŞAĞIYA ÇÖP ATMAYALIM.
5-    BALKONLARDAN SOFRA, HALI, KİLİM VESAİRE ÇIRPMAYALIM.

SİTEMİZDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR HERKESİN MENFAATİNE UYGUN OLMASI AMAÇLANARAK BELİRLENMİŞTİR. UYGULAMADA SONRADAN GÖRÜLEN EKSİKLER İLAVE EDİLECEK OLUP GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİNİZ DİKKATE ALINACAKTIR.

İRTİBAT TLF. SİTE YÖNETİMİ BAŞKAN : MUSTAFA BAKICI         0 505 310 49 81
İRTİBAT TLF. SİTE YÖNETİMİ BŞK.YRD : NİZAM KAYA                0 505 816 95 10
İRTİBAT TLF. SİTE YÖNETİMİ MUHASİP : ERDOĞAN MANGA  0 533 660 53 15
GÖREVLİ  -  CELAL BEŞTAŞ             0 545 664 07 61

                                                    2.CEYHUNKENT SİTE YÖNETİM KURULU

2 Eylül 2012 Pazar

ANAHTAR VE EVLERİNİZİ TESLİM ALMAYA DAVET

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ İNŞAATIMIZI 18 AYDA BİTİRMEYİ AMAÇLAYARAK YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SÖZLEŞMEDEN ÇOK ÖNCE 15 AY GİBİ BİR SÜREDE BİTİREREK SİZ DEGERLİ ÜYELERİMİZE TESLİM ETMEKTEYİZ.
 RAMAZAN BAYRAMI ÖNCESİ SADACE EŞYALARINI KOYAN 42 ÜYEMİZE İLAVETEN BAYRAMDAN SONRA EV SAHİBİ VE KİRAYA TUTAN KİRACILARDA OLMAK ÜZERE 31 AĞUSTOS İTİBARİ İLE 190 DAİRENİN TAŞINARAK  EVLERİNDE YAŞAMAYA BAŞLADIĞINI BELİRTİR, KALAN KİŞİLERE GEREKLİ BİLGİLER VERİLEREK EVLERİNİ TESLİM ALMALARI İÇİN DAVET ETMEKTEYİZ.

ABONELİK İŞLEMLERİ. DOSYALARINIZ HAZIRLANDI.

EYLÜL AYININ İLK HAFTASI İÇERİSİNDE KURUMLARIN KOOPERATİFE BİLDİRECEĞİ GÜNLERDE HERĞÜN 1 BLOK İLGİLİ KURUM OLAN TEDAŞ VE AKSA GAZ FİRMASININ İSTEDDİĞİ KİŞİ SAYISINA GÖRE YÖNLENDİRİLEREK ABONE OLMALARI SAĞLANACAKTIR.

CEYHAN BELEDİYESİN SU İŞLETMESİNDE YAKLAŞIK 200 KİŞİNİN SU ABONE KAYDINI 15 GÜNÜR YAPTIRDIĞI YAPMAYANLARIN İSE BU AYIN SONUNA KADAR MUTLAKA YAPTIRMALARI GEREKTİĞİ BİLDİRİLMEKTEDİR.

ÖNEMLİ:

AYRICA EVLERİNE TAŞINAN ÜYELERİMİZ VE KİRACILAR CEZALI DURUMA DÜŞMEMEK İSTİYORLARSA MUTLAKA NUFUS MÜDÜRLÜĞÜNE GİDEREK ADRES BİLDİRİMİNDE BULUNMALARI GEREKMEKTEDİR.
EV SAHİBİ OLANLAR TAPU FOTOKOPİSİ İLE BİRLİKTE GİTMELERİ
KİRACILARIN İSE MUTLAKA TAPU FOTOKOPİSİ - KİRA KONTRATI- VE SU, ELEKTİRİK VEYA TELEFON FATURASI İLE BİRLİKTE GİTMELERİ İSTENMEKTEDİR.

6 Ağustos 2012 Pazartesi

ELEKTRİK ABONELİK İŞLEMLERİ

CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEKİ DAİRENİZİN ENERJİ İHTİYACI KARŞILAYACAK OLAN ELEKTRİK ABONENİZİN YAPILMASI GEREK MEKTEDİR.
ABONENİZİN YAPILA BİLMESİ İÇİN TEDAŞ TARAFINDAN ELEKTRİK PLAN PROJE, İŞİ KİMİN YAPTIĞINI KİMİN KONTROL ETTİĞİNİ VE DAİRENİN KİME AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR DOSYA İSTENDİĞİNDEN, ELEKTRİK FİRMASI KENDİSİNE DÜŞEN GÖREVLE PLAN PROJE VE İŞİN KENDİLERİ TARAFINDAN PROJE UYGUN YAPILDIĞINI GÖSTEREN BELGELERİ HAZIRLAYACAK OLUP DOSYANIN TAMAMLANA BİLMESİ İÇİN MEVCUT DAİRENİN KİME AİT OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERE İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR.

1- DAİRENİZİN TAPUSUNUN FOTOKOPİSİ
2- KİMLİĞİNİZİN FOKOPOSİ
3- DOSYA BEDELİ

BU BELGELER İLE BİRLİKTE OLURSA DOSYANIZ HAZIRLANA BİLECEKTİR.
ÜYELERİMİZİN BİLGİSİNE SUNULUR.

CEYHAN BELEDİYESİ SU ABONE İŞLEMLERİ

CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİNDEN BİLDİRİLİR. DEGERLİ ÜYELERİMİZ İNŞAATIMIZDA SON AŞAMAYA GELİNMİŞ OLUP EVLERİN TESLİM TARİHİ YAKLAŞMIŞTIR.
DAİRELERİNİZDE KULLANACAĞINIZ SU ABUNELİK İŞLEMLERİNİZİ CEYHAN BELEDİYESİ SU İŞLETMESİNE GİDEREK YAPTIRMANIZ GEREKMEKTEDİR.

 ABONELİK İÇİN İSTENİLEN BELGELER.
1-TAPU FOTOKOPİSİ
2-KİMLİK FOTOPİSİ
3-dAİRENİZDE TAKILI OLAN SU SAYACININ FOTOKOPİSİ (Not.Sayaç fotokopisi Kooperatiften istemeniz gerekmektedir)

ÜÇ BELGE İLE BİRLİKTE GİDİP ABONELİK BEDELİ İÇİN İSTENİLEN TUTAR OLAN 202,80 TL ÖDEMENİZ HALİNDE İŞLEMİNİZ TAMAMLANMIŞ OLACAKTIR.
TÜM DAİRE SAHİPLERİNİN BU İŞLEMİ YAPMASI GEREK MEKTEDİR.
KİRAYATUTANLAR 180,00 TL TEMİNAT YATIRMASI GERKMEKTEDİR.